Acasă

Realuare - procedura Achiziție directă vouchere de vacanță.

Achiziționare servicii în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect:  SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ

 

În temeiul prevederilor art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile art.43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Școala Gimnazială Nr.1 Stoenesti, com. Stoenesti, jud. Argeș, telefon: 0248/550070, fax: 0248/550070, e-mail: scoala.stoenesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ conform cerințelor din documentația de atribuire.

Documente de atribuire:

  1. Anunț - Achiziție directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Scrisoare de înaintare
  4. Formular de ofertă