Acasă

Completare Raport Individual de Dezvoltare Profesională

Modelul de raport poate fi descărcat de aici

PRIORITĂȚILE INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

A PERSONALULUI DIDACTIC

Nr.

crt.

Prioritate identificată/stabilită  Categorii de personal didactic

Personal

didactic de

predare

Personal

didactic

auxiliar

1 Formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar. X X
2 Activități metodico științifice și psihopedagogice la nivel local, zonal sau județean. X  
 3 Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control  X  
 4 Competențe pentru evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională.  X X
 5  Acumularea de credite profesionale transferabile X  

 

FORMELE ACTIVITĂȚILE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ RECOMANDATE

Nr. crt. Forma/activitatea de dezvoltare profesională  recomandată Categorii de personal didactic

Personal

didactic de

predare

Personal

didactic

auxiliar

1 Studiu individual, dezbateri în grup, sesiuni metodico-științifice de comunicări X  
2 Simpozioane/conferințe, schimburi de experiență, parteneriate educaționale pe probleme de specialitate și/sau psihopedagogice X X
3 Elaborarea și prezentarea de referate cu conținut de specialitate, didactic sau psihopedagogic. X  
4 Activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ X X
5 Vizite de studiu la instituții culturale, biblioteci, muzee, mese rotunde, ateliere teoretice și practice, discuții despre probleme de actualitate, proiecte inițiate de activități nonguvernamentale sau alte instituții. X  
6 Stagii de informare științifică de specialitate și în domeniul științele educației. X  
7 Cursuri de pregătire a examenelor de obținere a gradelor didactice II și I. X  
8 Activități metodico-științifice și psihopedagogice, realizate la nivelul unității de învățământ sau pe grupuri de unități, respectiv catedre, comisii metodice/lucru și cercuri pedagogice. X  
9 Cursuri de formare în vederea dobândirii de noi competențe și calificări/funcții, conform standardelor de pregătire specifice. X X
10 Cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control, potrivit unor programe specifice. X X
11 Programe de formare continuă acreditate sau avizate. X